C'est vrai
Profiel
Interim-management
Coaching
Visie

Algemene voorwaarden


Contact

Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1 C'est vrai, interim-management en advies, gevestigd te Barendrecht Ingeschreven Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24419728.
1.2 Opdrachtgever diegene welke C'est vrai inleent voor het geven van scholing .
1.3 Scholing: door C'est vrai aangeboden deskundigheidsbevorderende activiteit.
1.4 Overeenkomst: het voor accoord ondertekende en aan C'est vrai geretourneerde contract tezamen met het bepaalde in de algemene voorwaarden.

Een dagdeel bestaat uit 3 lessen van 50 minuten met daar tussen twee pauzes van 10 minuten.

BTW: De wettelijk te berekenen belasting a 19% van de bruto omzet. Het BTW-nummer van C'est vrai is 090017936B018270

2. Overeenkomst
2.1 Voor een company scholing kan telefonisch of schrijftelijk een offerte worden aangevraagd.
2.2 De offerte heeft een geldigheidsduur van drie weken.
2.3 Bij accoordverklaring met de offerte wordt een contract in tweevoud door C'est vrai toegestuurd. Deze dient na ondertekening door de daartoe bevoegde functionaris geretourneerd te worden.
2.4 De overeenkomst voor de scholing komt tot stand op het moment waarop het ondertekende contract door C'est vrai wordt ondertekend.
2.5 Nadat een contract getekend is door de opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3, hebben de daarin vermelde prijzen een geldigheidsduur van maximaal zes maanden.
2.6. Indien een scholing door toedoen van de opdrachtgever niet binnen deze termijn van zes maanden wordt uitgevoerd, behoudt C'est vrai zich het recht voor, eventuele kostenstijgingen in de prijs door te berekenen. De opdrachtgever heeft dan het recht om kosteloos de aanvraag te annuleren.
Te allen tijde zijn de prijzen verschuldigd zoals die gelden op de dag dat een deelnemer daadwerkelijk met een scholing begint. Ook aan een aanmerkelijk eerdere inschrijving kan een deelnemer geen recht op lagere prijzen ontlenen. Slechts indien schriftelijk anders is overeengekomen kan door C'est vrai van dit punt worden afgeweken.

4. Betalingsverplichting
4.1 Maandelijks ontvangt de opdrachtgever/deelnemer een factuur, Hierin is vermeld het aantal dagdelen/uren en de extra kosten.
4.2 Voor iedere door C'est vrai verzonden factuur geldt een betalingstermijn van dertig dagen, binnen welke termijn het volgens de factuur verschuldigde bedrag aan C'est vrai dient te zijn voldaan.
4.3 C'est vrai is, in geval van achterstand in betaling, zonder dat ingebrekestelling is vereist, bevoegd uitvoering van op te schorten zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is C'est vrai gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de opdrachtgever/deelnemer te beëindigen, met inachtneming van de opzegtermijn conform artikel 5.
4.4 Indien de opdrachtgever/deelnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim. C'est vrai heeft in dat geval het recht alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten (de laatste ten belope van ten minste 15% van het openstaande bedrag en met een minimum van 500,00 euro) op de opdrachtgever/deelnemer te verhalen.
4.5 Annulering of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever/deelnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
4.6 De opdrachtgever/deelnemer blijft niettemin hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting en voor de gevolgen van de niet nakoming daarvan door derden.

5. Annulering en beëindiging van de overeenkomst
5.1 Annulering van een overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
5.2 Indien de schriftelijke opzegging van een overeenkomst tenminste vier weken voor aanvang van de eerste scholingsbijeenkomst is ontvangen, zijn aan de annulering geen kosten verbonden.
5.3 De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen.
5.4 Bij een tussentijdse beëindiging houden alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te bestaan vanaf het moment dat de overeenkomst is ontbonden en de opdrachtgever/deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Eigendomsrecht
C'est vrai behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door C'est vrai verschafte en/of ontwikkelde leermiddelen. De opdrachtgever is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande toestemming van C'est vrai.

7. Uitvoering
7.1 Leverancier zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
7.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan de leverancier de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Klachten
8.1 Indien de opdrachtgever van mening is dat C'est vrai de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet of in onvoldoende mate nakomt, stelt de opdrachtgever de docent van C'est vrai hiervan schriftelijk op de hoogte.
8.2 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de opdrachtgever zich schriftelijk wenden tot de directie van C'est vrai.

9. Algemene bepalingen
9.1 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
9.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.
9.3 In geval van strijd tussen de bepalingen van deze voorwaarden met de onderhavige overeenkomst, prevaleert de onderhavige overeenkomst. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.4 In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, wordt door de directie van C'est vrai beslist. Verder zijn de desbetreffende bepalingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek van toepassing.